Program and Budget

  • आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
    44. बाग्मती नदीको सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाटसम्मको क्षेत्रमा ढल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । विष्णुवमती, रूद्रमती, मनोहरा, इच्छुमती, हनुमन्ते जस्ता बाग्मती नदीका प्रमुख सहायक नदीहरूमा एकीकृत तथा व्यवस्थित ढल प्रणाली निर्माणको कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ ।
  • आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक कार्यक्रम