Construction Work

क्र.सं. क्रियाकलापहरु आयोजना शुरु देखि हालसम्मको प्रगती
सडक निर्माण ७ कि.मि.
ढल निर्माण २७ कि.मि.
नदी तटवन्ध २५ कि.मि.